- Festivalpark Werchter

Verkoopsvoorwaarden

1. Voorafgaand

Deze algemene voorwaarden beheersen de ticketverkoop, de totstandkoming van bijhorende overeenkomst en de wederzijdse rechten en plichten van KOPER/BEZOEKER, TICKETVERKOPER en ORGANISATOR van het festival/concert (verder "FESTIVAL/CONCERT" genoemd).

Met de KOPER/BEZOEKER wordt de persoon bedoeld op wiens naam een ticket wordt gereserveerd en/of wordt aangekocht en/of de persoon die het  FESTIVAL/CONCERT bezoekt.

Met de TICKETVERDELER wordt bedoeld TICKETMASTER BELGIUM NV - Kantersteen 47 - 1000 BRUSSEL.

Met de ORGANISATOR wordt bedoeld LIVE NATION FESTIVALS NV - Blarenberglaan 3A - 2800 MECHELEN.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt ingevolge de aankoop van één of meerdere tickets voor het FESTIVAL/CONCERT.

De bepalingen inzake 'Privacybeleid' en 'Hoe kan ik online tickets bestellen', maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

De KOPER/BEZOEKER die één of meerdere tickets reserveert, erkent expliciet deze algemene voorwaarden integraal te hebben gelezen en aanvaard, nu ze in het reserveringsproces ter beschikking zijn gesteld.

2. Reserveringsmodaliteiten

De reservering komt pas definitief tot stand na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. Het aanbod tot reservering is van kracht in de mate dat de vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. Deze termijn zal zeer streng toegepast worden bij de naderende uitverkoop of van een prijscategorie binnen het FESTIVAL/CONCERT.

De TICKETVERDELER heeft het recht om dit aanbod, zelfs ingeval van laattijdige betaling, toch door een reservering te laten volgen indien de voorraad beschikbare tickets van een prijscategorie dit toelaat.

De persoon of firma die de reservering doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de reservering, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing gezien de dienst (de reservering van de tickets) onmiddellijk wordt uitgevoerd en het hier diensten m.b.t. vrijetijdsbesteding betreft.

3. Eigendom en doorverkoopverbod

Elke vorm van namaak (inclusief doch niet uitsluitend nadruk of nabootsing), onder welke vorm dan ook en met behulp van om het even welk procedé, is strikt verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden.

De KOPER/BEZOEKER dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ van 30 juli 2013 (BS 6 september 2013). Regelmatige doorverkoop of zelfs occasionele doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke ticketprijs is verboden. De TICKETVERDELER behoudt zich het recht voor om doorverkochte tickets ongeldig te maken. Aan de houder ervan kan de toegang tot het FESTIVAL/CONCERT worden ontzegd, zonder enig recht op schadevergoeding.

Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket wordt toegang verleend tot het FESTIVAL/CONCERT. De houder van gekopieerde tickets zal bijgevolg de toegang worden geweigerd.

Tickets mogen niet voor commerciële of promotionele doeleinden gebruikt of aan derden verschaft worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de TICKETVERDELER of de ORGANISATOR.

Identiteitscontrole van de KOPER/BEZOEKER door de ORGANISATOR of de TICKETVERDELER is te allen tijde mogelijk.

4. Aansprakelijkheid

De inrichting van het FESTIVAL/CONCERT (waaronder doch niet uitsluitend de samenstelling van het programma, datum en plaats van de verschillende optredens, etc.) behoort tot de verantwoordelijkheid van de ORGANISATOR met uitsluiting van de TICKETVERDELER die slechts aansprakelijk is voor de ticketverkoop en de afhandeling ervan.

Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket.  Aansprakelijkheid van de ORGANISATOR ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.

De TICKETVERDELER en ORGANISATOR wijzen de KOPER/BEZOEKER er op dat het een evenement in openlucht betreft, hetgeen eventuele nadelige gevolgen met zich mee kan brengen (vb. zware regenval, modder,…). De KOPER/BEZOEKER aanvaardt dit risico en kan zich in dit verband op generlei wijze tegen de TICKETVERDELER en/of ORGANISATIE richten.

Tickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.

Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de KOPER/BEZOEKER en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

5.  Overige rechten, plichten en aansprakelijkheden van de KOPER/BEZOEKER en ORGANISATOR van het FESTIVAL/CONCERT

Het is de KOPER/BEZOEKER niet toegestaan om volgende voorwerpen mee te brengen op het festivalterrein, op straffe van inbeslagname door de ORGANISATOR:
- professionele foto-, film-, opnameapparatuur, drones,
- dranken, blik,
- lachgas, drugs, 
- gevaarlijke voorwerpen zoals glaswerk, metalen drinkbussen, gevulde flessen of drinkbussen, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen of elk ander voorwerp dat door de ORGANISATOR als gevaarlijk kan worden beschouwd.

Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de ORGANISATOR.

Het is de KOPER/BEZOEKER niet toegestaan open vuur te maken op het festivalterrein.

Betreding van het festivalterrein of een camping impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de ORGANISATOR of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke fouillering en onderzoek van tassen. Weigering van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht, zonder enig recht op schadevergoeding.

Officiële verkoop van t-shirts en souvenirs geschiedt uitsluitend binnen het festivalterrein. De ORGANISATOR wijst de KOPER/BEZOEKER er op dat eventuele verkoop buiten het festivalterrein geen officiële verkoop is en dus mogelijk namaak betreft.

Er worden tv-opnames gemaakt tijdens het FESTIVAL/CONCERT. De kans bestaat dat de KOPER/BEZOEKER wordt gefilmd. Bij betreding van het festivalterrein of een camping doet de KOPER/BEZOEKER afstand van het portretrecht.

De ORGANISATOR en/of TICKETVERDELER behoudt zich het recht voor om de identiteit van de KOPER/BEZOEKER op ieder ogenblik te verifiëren.

De ORGANISATOR en/of TICKETVERDELER kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, diefstal of welke zaak- of persoonsschade dan ook die de KOPER/BEZOEKER lijdt naar aanleiding van het FESTIVAL/CONCERT, zij het op het festivalterrein, camping, daarbuiten of op de reisweg.

Het is uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op het  festivalterrein of de campings zonder de voorafgaande toelating van de ORGANISATOR.

Behoudens schriftelijke toestemming van de ORGANISATOR is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het FESTIVAL/CONCERT zelf of de aantredende artiesten strikt verboden.

6. Betwistingen

Betwistingen omtrent bestellingen dienen aan de TICKETVERDELER per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt ten laatste acht dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling. Andere betwistingen inzake de ticketverkoop dienen aan de TICKETVERDELER te worden gemeld binnen een redelijke termijn, en maximaal dertig dagen nadat de betwisting is ontstaan.

De TICKETVERDELER wijst op het bestaan van het Europese Online Dispute Resolution (ODR) platform. Dit platform beoogt een volledig online beslechting van geschillen, na indiening van een elektronisch klantenformulier.

Deze algemene voorwaarden (en eventuele geschillen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.